Reklamační řád

Prodávající je obchodní společnost Sintech.CZ Limited provozující internetový obchod www.sintech-shop.cz Spotřebitel je ten, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s prodávajícím.

Jak postupovat v případě reklamace 

Je možné odeslat reklamované zboží na naše náklady přes pobočku Zásilkovny (po domluvě vám pošleme do mailu přepravní štítek - počítejte zde ale s minimální dobou vyřízení 1 týdne) anebo můžete přímo zaslat na vlastní náklady reklamované zboží společně s vyplněným reklamačním listem na adresu provozovny (v tomto případě se snažíme vyřešit reklamaci obratem, pokud to umožňují naše skladové zásoby):

Sintech.CZ Limited, Masarykova 143, 698 01 Veselí nad Moravou

Reklamační list ke stažení

O reklamaci nás také prosím informujte na emailu sales@sintech-shop.cz.

 

Upozorňujeme ovšem, že na námi dodávané servisní náhradní díly poskytujeme záruku za předpokladu, že je s nimi nakládáno v souladu s jejich povahou - tedy zejména že s nimi manipuluje servisní technik, který je použije pro odbornou montáž. Pokud se o opravu pokouší přímo koncoví spotřebitelé, např. z návodů na internetu, kde se jim oprava zdá být velmi jednoduchá, končí to mnohdy tím, že se podaří poškodit nějaký miniaturní velmi křehký flex kabel a podobně, čímž dojde k nevratnému poškození celého dílu, načež usoudí, že díl nefunguje a následně se domáhají reklamace. Proto nejdříve zvažte své možnosti a k těmto servisním dílům přistupujte tak, jak to z jejich podstaty je vyžadováno a opravu svěřte raději odborníkům. Při následné reklamaci potom předejdete zbytečným zklamáním.

Záruka za jakost se nevztahuje na baterie a náhradní díly bez kontrolních značek dodavatele (samolepky s datumem nebo razítka). Pokud vám přišel díl bez označení, ihned nás prosím kontaktujte.  

Pokud přišlo zboží fyzicky poškozeno, nejdříve je nutné tuto věc reklamovat u dopravce. Veškeré zboží je před expedicí kontrolováno na viditelné vady a je tedy nepoškozeno!

Pokud zákazníkem je kupující, který při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, je oprávněn uplatnit právo z vady v době dvanácti měsíců. U speciálních náhradních dílů povahy spotřebního materiálu, který s časem a provozem ztrácí své původní vlastnosti, jako jsou náhradní lasery, je možné uplatnit právo z vady pouze po dobu šesti měsíců. Přesné podmínky reklamace jsou uvedeny po přihlášení v sekci "Velkoobchod".


Vady zboží

Prodávající odpovídá spotřebiteli, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá spotřebiteli, že v době, kdy spotřebitel věc převzal, má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné, se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá, věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy, je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Nemá-li věc výše uvedené vlastnosti, může spotřebitel požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může spotřebitel požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy.

Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má spotřebitel právo na bezplatné odstranění vady.

Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má spotřebitel i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má spotřebitel i právo od smlouvy odstoupit.

Neodstoupí-li spotřebitel od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

Lhůty

Spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy dojde projev vůle kupujícího (uplatnění práva z vadného plnění) prodávajícímu.

V případě baterií je záruka na jejich životnost 12 měsíců/cca 500 nabíjecích cyklů. Náhradní lasery jsou považovány za spotřební materiál, záruka na jejich funkci je 6 měsíců.

Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo Zboží v záruční opravě.

Odpovědnost prodávajícího za vady se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním, u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy věci.

Vyřízení reklamace

Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, v naprosté většině případů obratem, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Prodávající s Kupujícím nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty se Kupujícímu přiznávají stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy. Tyto lhůty se nevztahují na zákazníky nakupující v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Ale i zde samozřejmě vše, co je možné, řešíme obratem.

Běh lhůty pro vyřízení reklamací je pozastaven v případě, že prodávající neobdržel veškeré podklady potřebné pro vyřízení reklamace (části zboží, jiných podkladů apod.). Prodávající je povinen si vyžádat doplnění podkladů od kupujícího v nejkratší možné době. Lhůta je od tohoto data pozastavena až do dodání vyžádaných podkladů kupujícím.

Za situace, kdy je potřeba Zboží zaslat Prodávajícímu nebo servisnímu středisku, si Kupující ve vlastním zájmu vede tak, aby bylo Zboží zabaleno do vhodného a dostatečně chránícího obalového materiálu vyhovujícího nárokům přepravy křehkého Zboží a to včetně veškerého příslušenství a označí zásilku příslušnými symboly.

Po přijetí zboží do reklamace, kterou není možné vyřešit obratem, prodávající do tří dnů tuto skutečnost sdělí emailem nebo telefonicky kupujícímu. Servisní středisko po řádném vyřízení reklamace vyzve kupujícího k převzetí opraveného zboží anebo opravené zboží odešle poštou k zákazníkovi.

Nárok na uplatnění záruky zaniká v případě poškození zboží, neodborné montáže nebo neodborného uvedení zboží do provozu, stejně jako při neodborném zacházení s ním, tj. zejména při používání zboží v podmínkách, které neodpovídají svými parametry parametrům uvedeným v dokumentaci ke zboží.

V případě odstoupení od kupní smlouvy či poskytnutí slevy z kupní ceny je příslušná platba vrácena kupujícímu převodem na bankovní účet nebo předána v hotovosti v provozovně prodávajícího.

FAQ:

Jak je to se zárukou na akumulátory (baterie)?

Záruka na akumulátor je pro běžného spotřebitele standardních 24 měsíců. Po tuto dobu musí být akumulátor funkční. Kapacitu však každý akumulátor ztrácí každým nabitím, je tedy přirozené, že běžným používáním v telefonu nevydrží pracovat stejně dlouho, jako když byl nový, zhruba od svých cca 500 cyklů anebo po asi 6 měsících používání není možné garantovat vysokou výdrž, poté akumulátor již může ztrácet svou kapacitu velmi rychle. Toto není vada akumulátoru, to je jeho vlastnost.

Záruční doba na akumulátory je tedy 24 měsíců (pro koncového spotřebitele), ale nevztahuje se na ztrátu jeho kapacity způsobenou běžným používáním.

Tento reklamační řád nabývá účinnosti dne 1. ledna 2015. Změny reklamačního řádu vyhrazeny.